Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Shodno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa obradom podataka o ličnosti prilikom pružanja usluga smeštaja od strane pružaoca privrednog društva DOLLY BELL DOO BEOGRAD-Novi Beograd sa sedištem u Beogradu na adresi Ulica partizanske avijacije broj 4, matični broj: 21105171, PIB: 108981819, kao rukovaoca podacima (dalje u tekstu: Rukovalac i/ili DOLLY BELL), DOLLY BELL  daje Vam sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (dalje u tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

1) Podaci o Rukovaocu

Privredno društvo DOLLY BELL DOO BEOGRAD-Novi Beograd

Sedište: Ulica partizanske avijacije broj 4, Beograd-Novi Beograd

Matični broj: 21105171

PIB: 108981819

Zakonski zastupnik: Ljiljana Božović, direktor

Kontakt: 060 8090 903

 

2) Podaci o licu za zaštitu podataka o ličnosti:

U sklopu implementacije standarda zaštite podataka o ličnosti, DOLLY BELL, kao Rukovalac podacima o ličnosti, odredio je lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:

Nataša Štulić

Kontakt: 060 8090 902

Email: fom@greyhotel.rs

Pošta: Kopaonik bb, Kopaonik

 

3) Podaci o ličnosti koji se obrađuju:

– ime i prezime                                                          – podaci o e-mail adresi

– jedinstveni matični broj građana (JMBG)                   – podaci o kontakt telefonu

– podaci o mestu i adresi prebivališta                          – podaci o polu

– podaci o vrsti putne isprave                                     – podaci o državljanstvu

– broj putne isprave                                                   – podaci o mestu i datumu ulaska u zemlju (za strane goste)

– datum izdavanja putne isprave

 

4) Svrha obrade podataka:

 

Svrha obrade podataka je pružanje usluga smeštaja od strane privrednog društva DOLLY BELL u objektu Grey Hotel Kopaonik i to:

 

  • Gosti ostvaruju pravo na korišćenje svih sadržaja i usluga ugostiteljskog objekta, a zauzvrat moraju poštovati politiku hotela (kućni red, politiku otkazivanja hotela).
  • Gosti takođe ostvaruju pravo da budu obavešteni o ponudama i novitetima koji će biti uvedeni u narednim sezonama.

5) Primaoci podataka o ličnosti

DOLLY BELL ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, dokumentaciju koja se odnosi na lice, te podatke o pravima i obavezama po ugovorima i aneksima ugovora zaključenim između DOLLY BELL i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanja ugovornih odredbi, prosledi:

 

  • Zaposlenima na recepciji u programu, kao i knjigovodstvu za izdavanje avansnih i konačnih računa i lice za zaštitu podatka o ličnosti ;
  • Državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;

 

5) Lica koja koriste podatke

Podatke o ličnosti gostiju nepsoredno obrađuju zaposleni na poziciji Recepcionera i knjigovodstvo rukovaoca.

Radomirović Marija                   PetarMatejić                                    Nevena Radovanović                 Mina Gerov

Jovana Pjevčević                              Sofija Maksimović                           Olivera Tmušić                          Tara Obradović

JovanaŠulejićĐeković                      Svetozarević Irena                    Boban Glišović                          Marija Petrović

Aleksandar Matejić                         Nikola Zdravković                            Stefan Mitić                              Sara Veselinović

Svetozarević Predrag                 Maja Barzut                                      Srđan Golubović                       Darko Stević

Srđević Dragan                          Štulić Nataša                                    Matija Levai                              Marijana Radojević

 

6) Način korišćenja podataka

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja prilikom pružanja usluge smeštaja neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu zaključenog neformalnog ugovora o pružanju usluga smeštaju i saglasnosti navedenog lica.

 

7) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je ugovor o pružanju usluga smeštaja koji se zaključuje sa gostima, te obavezni podaci koji su neophodni za pružanje ove vrtste usluge a propisani su Zakonom o ugostiteljstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) i drugim zakonima koji uređuju oblast pružanja usluga u ugostiteljstvu.

 

Pravni osnov je i saglasnost gosta da bude ubuduće na svojoj e-mail adresi i broju telefona obaveštavan o ponudama i novitetima Rukovaoca za naredne sezone. Ovakav vid obaveštavanja gost može u svakom trenutku otkazati slanjem e-mail-a odnosno sms ili druge poruke odgovarajuće sadržina na način na koji će biti opisano u svakom obaveštenju.

 

8) Kriterijum roka za čuvanje podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti čuvaju se u periodu od dve godine od dana pružanje usluga smeštaja u skladu sa članom 9. stav 1 Zakona o ugostiteljstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019).

 

Podaci o e-mail adresi i broju telefona čuvaju se dok gost ne otkaže obaveštavanje ukoliko za isto da saglasnost.

 

9) Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Rukovaoca.

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na ispravku, dopunu, brisanje njegovih podataka o ličnosti za koje smatra da nisu u skladu sa svrhom obrade, odnosno  prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka.

 

U slučaju da lice čiji se podaci obrađuju ne da svoju saglasnost za obaveštavanje o ponudama i novitetima rukovaoca rukovalac neće podatke koji se odnose na e-mail i broj telefona gosta neće koristiti za pružanje ove vrtse usluge. Ovakav vid obaveštavanja, ukoliko za isti da saglasnost, gost može u svakom trenutku otkazati slanjem e-mail-a odnosno sms ili druge poruke odgovarajuće sadržina na način na koji će biti opisano u svakom obaveštenju o ponudama i novitetima.

 

9) Pružanje podatka o ličnosti predstavlja uslov za pružanje usluga smeštaja

Pružanje predmetnih podatakao o ličnosti predstavlja uslov za pružanje usluga smeštaja, te uskraćivanjem podataka neće doći do pružanja usluge smeštaja.

 

Uskraćivanjem saglasnosti za obaveštavanje o ponudama i novitetima rukovaoca lice neće dobijati navedena obaveštenja na svoj e-mail i telefon.

 

10) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gostima pripada i pravo na pritužbu samom povereniku na adresu: Bulevar Kralja

Online Booking

Arrival date:

Nights:

Access key (optional)

Change/Cancel reservation »